แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว388-21มค64]แจ้ง มติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 1/2564 เขียนโดย Admin 607
[พร0023.2/ว66-22มค64]เร่งรัดดำเนินการบันทึกข้อมูล ตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลรายการค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ตามมาตรา 35 เขียนโดย Admin 290
[พร0023.2/ว375-21มค64]แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 เขียนโดย Admin 192
[พร0023.2/ว374-21มค64]แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 เขียนโดย Admin 117
[พร0023.2/ว384-21มค64]แจ้ง มติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 1/2564 เขียนโดย Admin 395
[พร0023.2/ว307-18มค64]การตรวจสอบสถานะการพิมพ์ใบอนุญาต และการแสดงใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย Admin 214
[พร0023.2/ว298-15มค64]แจ้งแนวทางปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการ และระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ 2) 2562 (เพิ่มเติม) เขียนโดย Admin 280
[พร0023.2/ว297-15มค64]การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิดที่มิใช่การกระทำความผิดทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และกรณีคณะกรรมาร ป.ป.ช.ไต่สวนและวินิจฉัยชี้มูลความผิดที่เกี่ยวกัน เขียนโดย Admin 208
[พร0023.2/ว296-15มค64]หารือการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นตามข้อ 28 ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย 2558 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม เขียนโดย Admin 173
[พร0023.2/ว277-14มค64]การยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาระบบอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย Admin 158