แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว5168-12พย63]การยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด-19 เขียนโดย Admin 152
[พร0023.3/ว5167-12พย63]แนวทางการดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพิ่มเติม เขียนโดย Admin 184
[พร0023.3/ว5163-12พย63]การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 185
[พร0023.3/5147-11พย63]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) 2563 เขียนโดย Admin 253
[พร0023.3/ว5137-11พย63]รับสมัครการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาค เขียนโดย Admin 89
[พร0023.3/ว5134-10พย63]การตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาท้องถิ่น(ระดับปฐมวัย) เขียนโดย Admin 135
[พร0023.3/ว5133-10พย63]ส่งคำปรึกษาหรือคำแนะนำตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 เขียนโดย Admin 148
[พร0023.3/ว5132-10พย63]ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค)กลุ่มคัดกรองใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2563 เขียนโดย Admin 82
[พร0023.3/ว5131-10พย63]ส่งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับภาษีที่ดินอละสิ่งปลูกสร้างและโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เขียนโดย Admin 148
[พร0023.3/ว5129-10พย63]การมอบเกียรติบัตรพร้อมเหรียญรางวัลของนักเรียนโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Admin 72