22 กุมภาพันธ์ 2564 นายกำพล ผดุงสุข ท้องถิ่นอำเภอวังชิ้น ได้ออกตรวจขยะมูลฝอย ณ อบต.สรอย

 22-02-64-1

วันนี้ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิทิต เที่ยงไทย นายอำเภอวังชิ้น นายกำพล ผดุงสุข ท้องถิ่นอำเภอวังชิ้น พร้อมคณะ ได้ออกตรวจขยะมูลฝอย ณ อบต.สรอย อ.วังชิ้น"                                                          

วันนี้ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิทิต เที่ยงไทย นายอำเภอวังชิ้น นายกำพล ผดุงสุข ท้องถิ่นอำเภอวังชิ้น พร้อมคณะ ได้ออกตรวจขยะมูลฝอย ณ อบต.สรอย อ.วังชิ้น

22-02-64-2

22-02-64-3