• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • กระดานข่าว
 • ค้นหา
 • ติดต่อ
 • คำขวัญ จังหวัดแพร่  หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือนแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม <>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่<>
  ผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดแพร่
  เมนูหลัก
  มติ ก.ท.จ./ก.อบต.แพร่
  ลิงค์เว็บไซต์ อปท.จังหวัดแพร่

  แบบสำรวจเว็บไซต์ท้องถิ่นแพร่
  คุณมีความพึงพอใจกับเว็บไซต์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เพียงใด

  มาก
  ปานกลาง
  น้อย  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 4330
  คำแนะนำ: 18
    

      สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  _TR_January_2010:
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

  ค้นหาในหัวข้อนี้:   
  [ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

  [พร0037.3/ว.123-15มี.ค55]งบประมาณ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยกรณีเร่งด่วน(flagship)
  [พร0037.3/ว.1414-15มี.ค55]แจ้งเลื่อนเวลาในการประชุมพิจารณาโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เพิ่มเติม
  [พร0037.3/ว.1391-14มี.ค55]ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีและมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
  [พร0037.3/ว.1389-14มี.ค55]การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.1370-13มี.ค55]การดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐
  [พร0037.3/ว.1367-13มี.ค55]ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานเงินสะสมและสมทบ
  [พร0037.3/ว.1360-13มี.ค55]การแต่งตั้ง(ย้าย)พนักงานบัญชีสถานธนานุบาล
  [พร0037.3/ว.1358-13มี.ค55]โครงการอบรมสัมมนาครูแกนนำในการรณรงค์และป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.1356-13มี.ค55]ประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการบริการชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.1340-12มี.ค55]การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [พร0037.3/ว.120-9มี.ค55]จัดสรรงบประมาณแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ
  [พร0037.3/ว.4136-8มี.ค55]การแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ
  [พร0037.3/ว.4135-8มี.ค55]การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.118-8มี.ค55]มาตรการในการเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่เพื่อลดปัญหาภาวะหมอกควัน
  [พร0037.3/ว.1252-6มี.ค55]การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.116-8มี.ค55]ซักซ้อมการดำเนินโครงการปัองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   สามารถดาวน์โหลด ข้อมูลหมู่บ้านในเขตได้  คลิกที่นี้
  [พร0037.3/ว.114-6มี.ค55]มาตรการในการเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่เพื่อลดปัญหามลภาวะหมอกควัน
  [พร0037.3/ว.1248-5มี.ค55]แนวทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.1247-5มี.ค55]แจ้งแนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ งวดที่ ๒ (เดือนกุมภาพันธ์-กันยายน ๒๕๕๕) สามารถดาวน์โหลด แบบรายงานการใช้งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ได้ คลิกที่นี้
  [พร0037.3/ว.1246-5มี.ค55]แจ้งแนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ งวดที่ ๒ (เดือนกุมภาพันธ์-กันยายน ๒๕๕๕) สามารถดาวน์โหลด แบบรายงานการใช้งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ได้ คลิกที่นี้
  [พร0037.3/ว.1242-2มี.ค55]การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เรียน โยธาธิการผังเมืองจังหวัดแพร่,ผู้อำนวยการทางหลวงชนบทจังหวัดแพร่,ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่,นายกองค์การบริหารจังหวัดแพร่
  [พร0037.3/ว.1243-2มี.ค55]การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  แบบฟอร์ม คลิ๊กที่นี้
  [พร0037.3/ว.1068-2มี.ค55]ซักซ้อมการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดตารางตรวจสอบเอกสารของบยาเสพติด ปี55 ให้ อปท.ได้ คลิกทีนี้
  [พร0037.3/ว.1069-2มี.ค55]ขอเชิญประชุมพิจารณาโครงการขอรับการจัดสรรงบประมาณตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  [พร0037.3/ว.1066-2มี.ค55]การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
  [พร0037.3/ว.1071-5มี.ค55]การมอบอำนาจในการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและเมืองพัทยา กู้เงิน
  [พร0037.3/ว.1065-2มี.ค55]ขอรับการสนับสนุนข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์
  [พร0037.3/ว.1064-2มี.ค55]แนวทางการดำเนินงานตามแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)
  [พร0037.3/ว.1061-1มี.ค54]โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  [พร0037.3/ว.111-1มี.ค54]การคัดเลือกครูผู้สอนดี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕
  1975 เรื่อง (66 หน้า, 30 เรื่องต่อหน้า)
  [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 ]


  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.06 วินาที