แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว5254-17พย63]การรายงานข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบปรมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร เขียนโดย Admin 158
แจ้ง มติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 11/2563 เขียนโดย Admin 544
แจ้ง มติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 11/2563 เขียนโดย Admin 391
[พร0023.2/ว5253-17พย63]โครงการประชุมติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย Admin 196
[พร0023.2/ว5251-17พย63]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 รายการเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 เขียนโดย Admin 170
[พร0023.2/ว5247-17พย63]แจ้งเลื่อนการคัดเลือกกรรมการผู้แทนพนักงานส่วนท้องถิ่น ในคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 159
[พร0023.2/ว456-13พย63]แก้ไขแบบและเพิ่มเติมข้อมูลการเสนอขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ฯ เขียนโดย Admin 241
[พร0023.2/ว5176-13พย63]การเสนอของพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 354
[พร0023.2/ว5148-11พย63]การรายงานข้อมูลด้านงบประมาณและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขียนโดย Admin 238
[พร0023.2/ว5073-6พย63]แจ้งผลการคัดเลือกคณะกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการเทศบาล(ก.ท.)และคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล(ก.อบต.) กรณีครบวาระกรดำรงตำแหน่ง เขียนโดย Admin 97