แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว898-23กพ64]ซักซ้อมแนวทางการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นจากระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ เขียนโดย Admin 190
[พร0023.2/ว897-23กพ64]กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2563 เขียนโดย Admin 68
[พร0023.2/ว886-22กพ64]การขยายระยะเวลาดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดเแล้ว เขียนโดย Admin 149
[พร0023.2/ว92-19กพ64]การตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทะเบียนเราชนะตรามนโยบายรัฐบาล เขียนโดย Admin 184
[พร0023.2/ว855-19กพ64]การจัดสรรอัตรากำหลังผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 134
[พร0023.2/ว854-19กพ64]การขอรับเครื่องหมายชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 126
[พร0023.2/ว814-17กพ64]การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี เขียนโดย Admin 213
[พร0023.2/ว753-11กพ64]แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารบุคคล กรณีไม่มีนายกเทศมนตรี เขียนโดย Admin 169
[พร0023.2/ว750-11กพ64]การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 244
[พร0023.2/ว749-11กพ64]ขั้นตอนการยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษระบบอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย Admin 108