แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว144-23มีค64]แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมการสร้างนวัตกรรมและผลิตสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัยสับหรับ ศพด. รุ่นที่ 4 เขียนโดย Admin 139
[พร0023.1/ว1277-19มีค64]การประชุมชี้แจง เรื่องหลักกฏหมายปกครองและแนวคำวินิจฉัยเกี่ยวกับความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เขียนโดย Admin 152
[พร0023.1/ว136-19มีค64]การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 120
[พร0023.1/ว137-19มีค64]แผนการดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2564 เขียนโดย Admin 142
[พร0023.1/ว138-16มีค64]แจ้งประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 51
[พร0023.1/ว129-18มีค64]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2564 เขียนโดย Admin 86
[พร0023.1/ว1242-18มีค64]สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 109
[พร0023.1/ว122-15มีค64]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2564 เขียนโดย Admin 121
[พร0023.1/ว121-15มีค64]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2564 เขียนโดย Admin 113
[พร0023.1/ว106-2มีค64]การแบ่งงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 154