แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.4/ว933-25กพ64]แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 152
[พร0023.4/ว98-24กพ64]แจ้งดำเนินการตอบแบบสอบถามผลการดำเนินการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เขียนโดย Admin 81
[พร0023.4/ว913-24กพ64]เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เขียนโดย Admin 104
[พร0023.4/ว908-24กพ64]การดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแก่ประชาชน เขียนโดย Admin 134
[พร0023.4/ว881-22กพ64]ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 145
[พร0023.4/ว742-11ก.พ.64]ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เขียนโดย Admin 134
[พร0023.4/ว71-8กพ64]การประสานการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เขียนโดย Admin 120
[พร0023.4/ว626-4กพ64]การเตรียมความพร้อมในการบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 155
[พร0023.4/ว59-28มค64]แจ้งแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม เขียนโดย Admin 221
[พร0023.4/ว506-28มค64]แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เขียนโดย Admin 161