แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.4/ว4814-18ธค63]การประชุุมการเตรียมเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบ 64 จังหวัดแพร่ ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 188
[พร0023.4/ว5789-17ธค63]ดำเนินการตอบแบบสำรวจการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งปี 2563 เขียนโดย Admin 174
[พร0023.4/ว5780-16ธค63]เร่งรัดการรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2540 เขียนโดย Admin 108
[พร0023.4/ว5722-14ธค63]การตอบประเด็นข้อหารือเกี่ยวกับการเบิกจ่ายอาหารกลางวัลและค่าอาหารว่างในการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เขียนโดย Admin 213
[พร0023.4/ว5657-8ธค63]ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ URL เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 156
[พร0023.4/ว5656-8ธค63]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) 2563 เขียนโดย Admin 207
[พร0023.4/ว5655-8ธค63]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2561 เขียนโดย Admin 169
[พร0023.4/ว5654-8ธค63]แนวทางการปฏิบัติการเปิดเผยและการให้ข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ เขียนโดย Admin 154
[พร0023.4/ว5627-7ธค63]การปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา เขียนโดย Admin 116
[พร0023.4/ว5626-7ธค63]ข้อหารือการจัดให้มีสถานีขนส่งผู้โดยสารตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก 2522 เขียนโดย Admin 127