แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.4/ว505-28มค64]ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 163
[พร0023.4/ว286-15มค64]การดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจกับผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่น เขียนโดย Admin 255
[พร0023.4/ว285-15มค64]การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เขียนโดย Admin 282
[พร0023.4/ว172-11มค64]แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจราชการแผ่นดิน เขียนโดย Admin 223
[พร0023.4/ว135-8มค64]แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการกรณีไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น เขียนโดย Admin 267
[พร0023.4/ว134-8มค64]การยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพักของสถานศึกษา เขียนโดย Admin 151
[พร0023.4/ว102-7มค64]การจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกท้องถิ่น เขียนโดย Admin 207
[พร0023.4/ว12-6มค64]แจ้งกฎกระทรวงฉบับที่ 17 (พ.ศ.2563) เขียนโดย Admin 172
[พร0023.4/ว513-23ธค63]การประชุมการเตรียมเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วงยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 จังหวัดแพร่ ในระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่น เขียนโดย Admin 189
[พร0023.4/ว5815-18ธค63]หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพสินย์และหนี้สินของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด (มาตรา 102(9)) เขียนโดย Admin 262