แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว525-29ธค63]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 158
[พร0023.5/ว524-28ธค63]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 150
[พร0023.5/ว5934-25ธค63]หารือการใช้จ่ายเงินรับฝากค่าภาษีบำรุงท้องที่ร้อยละ 5 เขียนโดย Admin 175
[พร0023.5/ว5933-25ธค63]มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ เขียนโดย Admin 178
[พร0023.5/ว5907-24ธค63]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงงประมาณ 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าการศึกษาบุตร) งวดที่ 1 เขียนโดย Admin 128
[พร0023.5/ว512-23ธค63]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 143
[พร0023.5/ว5879-22ธค63]มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ เขียนโดย Admin 178
[พร0023.5/ว5870-22ธค63]การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 เขียนโดย Admin 185
[พร0023.5/ว511-22ธค63]แจ้งได้จัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนตุลาคม 2563 เขียนโดย Admin 153
[พร0023.5/ว510-22ธค63]แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุฯ เขียนโดย Admin 147