แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว64-3กพ64]แจ้ง อปท.ตอบแบบสำรวจความเห็นเกี่ยวกับ ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดในการปฏิบัติงานฯ เขียนโดย Admin 168
[พร0023.5/ว66-4กพ64]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 89
[พร0023.5/ว61-2กพ64]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 142
[พร0023.5/ว58-28มค64]การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณ 2563 เขียนโดย Admin 115
[พร0023.5/ว490-28มค64]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 เขียนโดย Admin 111
[พร0023.5/ว53-28มค64]แจ้งรายชื่อผู้แทนคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล ในคณะกรรมการ ก.บ.ท. เขียนโดย Admin 161
[พร0023.5/ว52-28มค64]รายงานขอผู้สอบบัญชีและรายการเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 179
[พร0023.5/ว466-26มค64]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)ไตรมาสที่ 2 เขียนโดย Admin 155
[พร0023.5/ว465-26มค64]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 เขียนโดย Admin 214
[พร0023.5/ว46-25มค64]แจ้งตรวจสอบการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากขอแต่ละ อปท. ในวันที่ 15 มค 64 เขียนโดย Admin 245