แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว27-14มค64]บัญชีราคามาตรฐานการก่อสร้าง เพื่อใช้ประกอบการพิจารณางปบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เหมาะสม เขียนโดย Admin 141
[พร0023.5/ว26-14มค64]แจ้งจัดทำบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม เดือนธันวาคม 2563 เขียนโดย Admin 126
[พร0023.5/ว23-12มค64]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 135
[พร0023.5/ว21-12มค64]แจ้งรายละเอียดการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 4/2563 เขียนโดย Admin 212
[พร0023.5/ว20-12มค64]แจ้งรายละเอียดการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเดือน พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย Admin 230
[พร0023.5/ว196-12มค64]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 2 เขียนโดย Admin 248
[พร0023.5/ว189-12มค64]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอนประจำไตรมาสที่ 2 เขียนโดย Admin 224
[พร0023.5/ว188-12มค64]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า(ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 1 เขียนโดย Admin 78
[พร0023.5/ว187-12มค64]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดการสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 2 เขียนโดย Admin 155
[พร0023.5/ว12-11มค64]แจ้งจัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤศจิกายน 2563 เขียนโดย Admin 129