แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว127-18มีค64]แนวทางในการติดตามสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.ที่ค้างชำระหนี้ ฯ เขียนโดย Admin 157
[พร0023.2/ว1248-18มีค64]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(กรณีเยียวยา)ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 72
[พร0023.2/ว1251-18มีค64]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 78
[พร0023.2/ว1137-10มีค64]การจัดทำโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล และกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ของเทศบาล เขียนโดย Admin 224
[พร0023.2/ว1140-10มีค64]ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล เขียนโดย Admin 163
[พร0023.2/ว950-1มีค64]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2564 เขียนโดย Admin 253
[พร0023.2/ว953-1มีค64]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2564 เขียนโดย Admin 252
แจ้ง มติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 2/2564 เขียนโดย Admin 480
แจ้ง มติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 2/2564 เขียนโดย Admin 408
[พร0023.2/ว899-23กพ64]ขอเชิญประชุมผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 175