แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.4/ว4540-20ตค64]การรายงานเหตุการกระทำความผิดมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และความผิดอื่น ฯ เขียนโดย Admin 84
[พร0023.4/ว4481-18ตค64]แก้ไขคำผิด และเพื่มเติมข้อความรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีของ อปท. เขียนโดย Admin 126
[พร0023.4/ว4442-14ตค64]การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เขียนโดย Admin 112
[พร0023.4/ว4359-7ตค64]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิดสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เขียนโดย Admin 115
[พร0023.4/ว4350-7ตค64]ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เขียนโดย Admin 104
[พร0023.4/ว419-7ตค64]ผลการประชุมหารือพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณในการเลือกตั้งของ อปท. เขียนโดย Admin 112
[พร0023.4/ว4340-6ตค64]การประสานการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณสมบัติและรักษาลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของ อบต. เขียนโดย Admin 208
[พร0023.4/ว4288-4ตค64]ขอส่งหนังสือ คู่มือระเบียบและหนังสือสั่งการและหนังสือตอบข้อหารือ ประจำปี 2563 - 2564 เขียนโดย Admin 118
[พร0023.4/ว4143-23กย64]แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตแผ้วถางป่าตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เขียนโดย Admin 43
[พร0023.4/ว4239-30กย64]การเตรียมความพร้อมในการบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิก ส.อบต.และ นายก อบต. ในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 146