แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.4/ว1019-4มีค64]หนังสือกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น เขียนโดย Admin 53
[พร002.3.4/ว1018-4มีค64]การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขียนโดย Admin 36
[พร0023.4/ว933-25กพ64]แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 110
[พร0023.4/ว98-24กพ64]แจ้งดำเนินการตอบแบบสอบถามผลการดำเนินการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เขียนโดย Admin 52
[พร0023.4/ว913-24กพ64]เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เขียนโดย Admin 64
[พร0023.4/ว908-24กพ64]การดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแก่ประชาชน เขียนโดย Admin 118
[พร0023.4/ว881-22กพ64]ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 129
[พร0023.4/ว742-11ก.พ.64]ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เขียนโดย Admin 108
[พร0023.4/ว71-8กพ64]การประสานการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เขียนโดย Admin 103
[พร0023.4/ว626-4กพ64]การเตรียมความพร้อมในการบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 137