แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว91-8มีค64]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 125
[พร0023.5/ว1060-5มีค64]แนวทางปฏิบัติการรับชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ QR Payment เขียนโดย Admin 156
[พร0023.5/ว1064-5มีค64]รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงิน บัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 98
[พร0023.5/ว1041-4มีค64]แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย Admin 143
[พร0023.5/ว1040-4มีค64]แจ้งกำหนดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ฯ เขียนโดย Admin 142
[พร0023.5/ว1039-4มีค64]แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการบันทึกบัญชีและการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. ประจำปี 2564 รุ่นที่ 16-60 เขียนโดย Admin 139
[พร0023.5/ว105-2มีค64]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 88
[พร0023.5/ว945-1มีค64]การเร่งรัดก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 95
[พร0023.5/ว93-19กพ64]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 182
[พร0023.5/ว791-16กพ64]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 2 เขียนโดย Admin 97