แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว817-17กพ64]การทำลสยต้นขั้วตั๋วรับจำนำและสำเนาใบเสร็จรับเงินของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 62
[พร0023.3/ว812-17กพ64]ขอความร่วมมือในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2564 เขียนโดย Admin 125
[พร0023.3/ว801-17กพ64]แนวทางการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้า่ง ตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 เขียนโดย Admin 148
[พร0023.3/ว800-17กพ64]การปรับปรุงคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ เขียนโดย Admin 89
[พร0023.3/ว87-16กพ64]แจ้งขออนุเคราะห์ผลการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด ประจำปี 2563 เขียนโดย Admin 166
[พร0023.3/ว782-16กพ64]แนวทางปฏิบัติในการเข้าใช้แอ็ปพลิเคชั่น "พ้นภัย" เขียนโดย Admin 146
[พร0023.3/ว771-15กพ64]ขอความร่วมมือสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้จำนำและดำเนินตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 เขียนโดย Admin 58
[พร0023.3/ว81-11กพ64]ขอส่งแผ่นพับ "4 ขั้นตอนพิทักษ์เด็ก"สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 159
[พร0023.3/ว754-11กพ64]แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562(ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ 2564) เขียนโดย Admin 149
[พร0023.3/ว80-11กพ64]แจ้งท้องถิ่นอำเภอ เร่งรัด อปท.รายงานข้อมูลแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ.2564 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 23 ก.พ. 2564 เขียนโดย Admin 78