แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว118-12มีค64]ประชุมคณะกรรมการการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เขียนโดย Admin 43
[พร0023.3/ว117-12มีค64]แจ้งท้องถิ่นอำเภอร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ แนวทางการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ เขียนโดย Admin 54
[พร0023.3/ว780-16กพ64]การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เขียนโดย Admin 97
[พร0023.3/ว1162-11มีค64]การติดตามการดำเนินงานตามคู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 141
[พร0023.3/ว1161-10มีค64]การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เขียนโดย Admin 107
[พร0023.3/ว115-11มีค64]ขอความร่วมมือดำเนินการตรวจสอบการมีตัวตนจริงของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด อปท. เขียนโดย Admin 86
[พร0023.3/ว1113-9มีค64]การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย Admin 46
[พร0023.3/ว1112-9มีค64]การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย Admin 21
[พร0023.3/ว113-11มีค64]การรายผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ไตรมาสที่ 1 เขียนโดย Admin 114
[พร0023.3/ว112-11มีค64]แจ้งท้องถิ่นอำเภอเข้าร่วมประชุมเพื่อความครอบคลุมของ อปท.ในการเข้าร่วมการดำเนินงานระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขฯ เขียนโดย Admin 42