แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว1141-10มีค64]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ เขียนโดย Admin 136
[พร0023.3/ว1139-10มีค64]กำหนดการอบรมและรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 76
[พร0023.3/ว1135-10มีค64]ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อหรืออาการสำคัญของโรคจากการประกอบอาชีพ 2563 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อหรือ อาการสำคัญของโรคจากสิ่งแวดล้อม 2563 เขียนโดย Admin 102
[พร0023.3/ว1134-10มีค64]แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 2522 ของ อปท. เขียนโดย Admin 106
[พร0023.3/ว1133-10มีค64]ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้มูลและข้อคิกเห็นจากประชาชนและกลุ่มผู้ป่วยต่อการขับเคลื่อนสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล เขียนโดย Admin 102
[พร0023.3/ว1131-10มีค64]ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม 2562 เขียนโดย Admin 131
[พร0023.3/ว1005-3มีค64]แจ้งการปรับปรุงห้วงเวลาการจัดอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. เขียนโดย Admin 81
[พร0023.3/ว1114-9มีค64]แนวทางการปฏิบัติในการควบคุมดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดรถรับ - ส่งเด็กนักเรียนของสถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 107
[พร0023.3/ว108-9มีค64]ขอสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขียนโดย Admin 85
[พร0023.3/ว1073-8มีค64]การขอถอนหลักทรัพย์ค้ำประกันการปฏิบัติงานของพนักงานสถานธนานุบาล เขียนโดย Admin 48