แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว1295-22มีค64]การประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย Admin 33
[พร0023.3/ว1283-22มีค64]รับสมัครการคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององ๕กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 34
[พร0023.3/ว1285-22มีค64]ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 81
[พร0023.3/ว1264-19มีค64]การรายงานผลความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการคนพิการด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 145
[พร0023.3/ว131-19มีค64]แจ้ง อปท.ตรวจสอบการตรวจรับและเก็บรักษานมโรงเรียนจากหน่วยงานต้นสังกัดให้ครบ 100 % เขียนโดย Admin 161
[พร0023.3/ว1206-16มีค64]แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย Admin 30
[พร0023.3/ว126-16มีค64]แจ้งอำเภอสำรวจและรายงานข้อมูลการจัดตั้งด่านชุมชนของ อปท. เขียนโดย Admin 182
[พร0023.3/ว1209-16มีค64]การติดตามผลการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน(ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) เขียนโดย Admin 137
[พร0023.3/ว123-15มีค64]การกำชับรายงานผลการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 173
[พร0023.3/ว119-12มีค64]ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย Admin 63