แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[อบจ.][พร0023.3/3535-25มีค64]การจัดส่งรายชื่อตัวแทนสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการในคณะกรรมการประสานแผนงานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดแพร่[อบจ.] เขียนโดย Admin 37
[เด่นชัย][พร0023.3/3514-24มีค64]การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[เด่นชัย] เขียนโดย Admin 43
[สูงเม่น][พร0023.3/3511-24มีค64]ขอทำความตกลงกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 44
[เมืองแพร่][พร0023.3/3512-24มีค64]ขอทำความตกลงกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 32
[เด่นชัย][พร0023.3/3513-24มีค64]ขอทำความตกลงกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561[เด่นชัย] เขียนโดย Admin 42
[สูงเม่น][พร0023.1/3465-24มีค64]ขออนุมัติทำลายหนัสือราชการ[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 29
[เมืองแพร่][พร0023.3/3460-24มีค64]ขอทำควมตกลงกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 2561[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 39
[สอง][พร0023.1/3409-23มีค64]ขออนุมัติทำลายหนังสือราชการ[สอง] เขียนโดย Admin 41
[หนองม่วงไข่][พร0023.5/3365-22มีค64]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่้น ประจำปีงบประมาณ 2564[หนองม่วงไข่] เขียนโดย Admin 27
[เมืองแพร่][พร0023.3/3371-22มีค64]ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 24