แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[อบจ.][พร0023.5/2184-23กพ64]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่[อบจ.] เขียนโดย Admin 31
[สูงเม่น][พร0023.5/2150-22กพ64]การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 40
[อบจ.][พร0023.3/2114-22กพ64]ผู้บริหารท้องถิ่นขออนุญาตลากิจส่วนตัว[อบจ.] เขียนโดย Admin 38
[เมืองแพร่][พร0023.5/2127-22กพ64]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญ อายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 32
[วังชิ้น][พร0023.3/2106-19กพ64]หารือการจ่ายเบี้ยความพิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2553 (ฉบับที่ 2) 2559[วังชิ้น] เขียนโดย Admin 41
[เมืองแพร่][พร0023.1/2112-19กพ64]ขออนุมัติทำลายหนังสือราชการ[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 56
[เด่นชัย][พร0023.3/2099-19กพ64]ขอทำความตกลงกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2561 [เด่นชัย] เขียนโดย Admin 34
[เมืองแพร่][พร0023.3/2096-19กพ64]ขอทำความตกลงกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2561 [เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 37
[สูงเม่น][พร0023.3/2100-19กพ64]ขอทำความตกลงกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2561 [สูงเม่น] เขียนโดย Admin 30
[หนองม่วงไข่][พร0023.3/2095-19กพ64]ขอทำความตกลงกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2561 [หนองม่วงไข่] เขียนโดย Admin 28