แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[สูงเม่น][พร0023.3/1964-17กพ64]หารือกรณีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่ ได้ทักท้วงการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ อบต.น้ำชำ[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 64
[ร้องกวาง][พร0023.3/1942-17กพ64]การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 กรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน มีรายชื่อผิดพลาดคลาดเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLTV[ร้องกวาง] เขียนโดย Admin 34
[สูงเม่น][พร0023.3/1941-17กพ64]หารือกรณีสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่ ได้ทักท้วงการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 47
[หนองม่วงไข่][พร0023.3/16-16กพ64]รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี) เดินทางมาราชการจังหวัดแพร่[หนองม่วงไข่] เขียนโดย Admin 39
[อบจ.][พร0023.5/1677-10กพ64]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ผู้รับบำนาญอยุตั้งแต่เจ็ดสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป[อบจ.] เขียนโดย Admin 48
[วังชิ้น][พร0023.3/1704-11กพ64]หารือกรณีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่ ได้ทักท้วงการจ่ายเงินเบี้ยความพิการปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของเทศบาลตำบลวังชิ้น[วังชิ้น] เขียนโดย Admin 73
[พร0023.2/1749-11ก.พ.64]เลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติเรื่องการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดอปท. เขียนโดย Admin 45
[เมืองแพร่][พร0023.3/41-11ก.พ.64]สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลได้เห็นชอบให้นางชนนิกานต์ คำอยู่ ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลทม.อุตรดิตถ์มาปฎิบัติหน้าที่แทนผจก.สถานธนานุบาลทต.ทุ่งโฮ้ง[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 45
[ร้องกวาง][พร0023.3/1248-1กพ64]ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564[ร้องกวาง] เขียนโดย Admin 57
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.3/38-9ก.พ.64]ขอความอนุเคราะห์ข้อมุลรายชื่อของประธานชุมชนพร้อมรายละเอียด[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 39