แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[อบจ.][พร0023.1/2514-3มีค64]ขออนุมัติทำลายหนังสือราชการ[อบจ.] เขียนโดย Admin 54
[ลอง][พร0023.3/2468-2มีค64]การบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชีสถานธนานุบาลของเทศบาลตำบลบ้านปิน[ลอง] เขียนโดย Admin 40
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.2/2459-2มีค64]แจ้งกำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2564[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 22
[เทสบาลเมืองแพร่][พร0023.5/2361-1มีค64]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 38
[เทศบาลเมือง][พร0023.3/2325-25กพ64]การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2564[เทศบาลเมือง] เขียนโดย Admin 29
[เด่นชัย][พร0023.4/2278-24กพ64]อนุมัติทำกิจการนอกเขตเทศบาล โครงการซ่อมแซมเมรุฌาปนสถานเหมืองใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย[เด่นชัย] เขียนโดย Admin 35
[สอง][พร0023.5/2282-24กพ64]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564[สอง] เขียนโดย Admin 48
[เด่นชัย][พร0023.3/2255-24กพ64]การดำเนินโครงการส่ง้สริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการบริหารงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ conference[เด่นชัย] เขียนโดย Admin 32
[เมืองแพร่][พร0023.3/2199-23กพ64]การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการบริหารงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ conference[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 29
[อบต.ไทรย้อย][พร0023.5/77-23กพ64]การเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ GMFIS[อบต.ไทรย้อย] เขียนโดย Admin 36