แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.5/ว4631-26ตค64]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 9/2564 เขียนโดย Admin 50
[พร0023.5/ว4630-26ตค64]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 1 เขียนโดย Admin 29
[พร00253.5/ว4629-26ตค64]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 1 เขียนโดย Admin 55
[พร0023.5/ว4628-26ตค64]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 1 เขียนโดย Admin 27
[พร0023.5/ว4627-26ตค64]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด.ค่าจัดการเรียนการสอน ไตรมาสที่ 1 เขียนโดย Admin 45
[พร0023.5/ว4626-26ตค64]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 1 เขียนโดย Admin 49
[พร0023.5/ว440-26ตค64]แจ้งโอนเงิน อปท. เขียนโดย Admin 64
[พร0023.5/ว435-21ตค64]ขอความอนุเคราะห์แจ้ง อปท.ในพื้นที่มอบหมายเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบเข้าร่วมรับฟังประชุมชี้แจงฯ เขียนโดย Admin 148
[พร0023.5/ว434-21ตค64]แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิฯ เขียนโดย Admin 92
[พร0023.5/ว433-21กย64]แจ้งจัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2564 เขียนโดย Admin 91