แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว1350-24มีค64]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน เขียนโดย Admin 100
[พร0023.3/ว1349-24มีค64]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน เขียนโดย Admin 106
[พร0023.3/ว143-23มีค64]ขอความร่วมมือดำเนินการสำรวจและตรวจสอบข้อมูลทะเบียนแหล่งน้ำ เขียนโดย Admin 151
[พร0023.3/ว1339-24มีค64]มาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับตลาดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม เขียนโดย Admin 101
[พร0023.3/ว1339-24มีค64]มาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับตลาดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม เขียนโดย Admin 80
[พร0023.3/ว1323-23มีค64]แนวทางปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าสำรวจและจัดเก็บข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในพื้นที่หน่วยงานของรัฐและวิสาหกิจ เขียนโดย Admin 116
[พร0023.3/ว1321-23มีค64]บันทึกความร่วมมือสนับสนุนการกระจายอำนาจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เขียนโดย Admin 92
[พร0023.3/ว1322-23มีค64]ขอความร่วมมือขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์โครงการก้าวท้าใจ Season 3 เขียนโดย Admin 89
[พร0023.3/ว146-23มีค64]แจ้ง อปท.ตรวจสอบข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมบันทึกแก้ไขลงในระบบ Info ระบบใหม่ เขียนโดย Admin 113
[พร0023.3/ว1299-22มีค64]แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย Admin 32