แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.6/ว2053-25พค66]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 เขียนโดย Admin 16
[พร0023.6/ว2054-25พค66]ขอให้เร่งรัดการให้บริการวัคซีนและกำกับติดตามความครอบคลุมการได้รับวัคซีนพื้นฐาน เขียนโดย Admin 12
[พร0023.6/ว2055-25พค66]ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีขปงชาติ พ.ศ.2566 เขียนโดย Admin 17
[พร0023.6/ว248-25พค66]แนวทางการดำเนินงานในการผลักดันการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Admin 59
[พร0023.6/ว247-25พค66]แจ้งประชาสัมพันธ์ อปท.ทราบถึงรายชื่อพื้นทีที่แสดงเจตจำนงเพื่อประกาศเป็นอำเภอปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Admin 49
[พร0023.6/ว246-25พค66]ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำช่วงฤดูฝน เขียนโดย Admin 48
[พร0023.6/ว2003-22พค66]การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน อำเภอสะอาด ประจำปี 2566 และการประเมินอปท.ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประจำปี 2566 เขียนโดย Admin 79
[พร0023.6/ว2004-22พค66]ข้อเสนอการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง เขียนโดย Admin 55
[พร0023.6/ว2001-22พค66]ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2566 เขียนโดย Admin 129
[พร0023.6/ว238-22พค66]แจ้งประชาสัมพันธ์คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ ให้ อปท.ได้รับทราบ เขียนโดย Admin 94