แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.6/ว49-23มค66]แจ้งประชาสัมพันธ์ ส่งอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 จำนวน 3 ฉบับ เขียนโดย Admin 95
[พร0023.6/ว50-23มค66]แจ้งรายงานข้อมูลข้อเท็จจริงและเอกสารประกอบเพิ่มเติมของข้อมูลครัวเรือนในเมนู ขยะเปียก(ชุมชนเมือง) เขียนโดย Admin 105
[พร0023.6/ว47-20มค66]แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งาน รุ่นที่ 1/2566 เขียนโดย Admin 106
[พร0023.6/ว41-18มค66]แจ้งแนวทางการนำเข้าข้อมูลขยะเปียก(ชุมชนเมือง)ในระบบสารสนเทศฯ เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบฯได้ศึกษาการบันทึกข้อมูล เขียนโดย Admin 155
[พร0023.6/ว241-18ม.ค.66]ประชาสัมพันธ์การับสมัครรางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประเภทร่วมใจแก้จนประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 เขียนโดย Admin 101
[พร0023.6/ว35-16ม.ค.66]แจ้งกรมควบคุมโรคพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการฯ เขียนโดย Admin 118
[พร0023.6/ว32-16ม.ค.66]ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เขียนโดย Admin 117
[พร0023.6/ว33-16ม.ค.66]แจ้งประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้ารับการประเมินรับรองการพัฒนาคุณภาพระบบบริกสนอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ เขียนโดย Admin 134
[พร0023.6/ว34-16ม.ค.66]แจ้งประชาสัมพันธ์คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ เขียนโดย Admin 102
[พร0023.6/ว36-16ม.ค.66]แจ้งจากการมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นการอบรมหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมและการสุขาภิบาลอาหารและน้ำฯ เขียนโดย Admin 92