ประวัติความเป็นมา

             

            ตามที่ได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2545 ทำให้บุคลากรจากกรมการปกครองบางส่วน ถูกแยกอัตรากำลังเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในกรมใหม่ คือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งต่อมาสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นส่วนราชการภูมิภาค ในสังกัดของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2551 เพื่อทำหน้าที่ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกรมในราชการ ส่วนภูมิภาคเพื่อให้การดำเนินการกำกับดูแล และสนับสนุนการปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการปฏิบัติงาน ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และพัฒนาการบริหารของส่วนราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า