วิสัยทัศน์

 

 

“ ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเป็นเลิศในการจัดบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุข

ของประชาชนในท้องถิ่น ”

 

ค่านิยมหลัก

" มืออาชีพ คิดสร้างสรรค์ ก้าวทันยุคดิจิทัล "