พันธกิจ

1.ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความเข้าใจในการบริการสาธารณะตามมาตรฐานการดำเนินงาน

2.พัฒนา ปรับปรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความสามารถในการจัดการบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึง

3.ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐานบริการสาธารณะ

4.ส่งเสริมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐานบริหารสาธารณะ

5.บริการ และพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้สามารถปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่กฏหมาย และนโยบายที่กำหนด