แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เด่นชัย[พร0023.5/13970-18พย63]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริการจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน เขียนโดย Admin 83
เด่นชัย[พร0023.5/13968-18พย63]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เขียนโดย Admin 70
เด่นชัย[พร0023.2/13901-17พย63]ขอส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่รุ่นที่ 84 กลับต้นสังกัด เขียนโดย Admin 78
อบจ.[พร0023.2/13614-11พย63]แจ้งผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรท่างการศึกษาท้องถิ่น(กรณีเยียวยาไม่ผ่านการประเมินด้านที่ 3 รอบเดือนตุลาคม 2561) เขียนโดย Admin 95
อบจ.[พร0023.2/12484-15ตค63]กำหนดการส่งผลงานวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน2561(ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) เขียนโดย Admin 50
เด่นชัย[พร0023.1/335-27ตค63]การถวายผ้ากฐินวัดที่ไม่มีเจ้าภาพกฐิน(กฐินตกค้าง)ประจำปี 2563 จังหวัดแพร่(เฉพาะอำเภอเด่นชัย) เขียนโดย Admin 27