แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.1/ว449-28ตค64]แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2564 เขียนโดย Admin 4
[ร้องกวาง][พร0023.5/12824-27ตค64]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จปกติให้แก่พนักงานครูเทศบาล[ร้องกวาง] เขียนโดย Admin 14
[วังชิ้น][พร0023.5/12822-27ตค64]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานครูส่วนตำบลผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์[วังชิ้น] เขียนโดย Admin 7
[วังชิ้น][พร0023.5/12819-27ตค64]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานครูส่วนตำบล[วังชิ้น] เขียนโดย Admin 8
[อบจ.][พร0023.5/12773-26ตค64]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด[อบจ.] เขียนโดย Admin 0
[อบจ.][พร0023.3/12727-26ตค64]การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่ อบจ.[อบจ.] เขียนโดย Admin 19
[พร0023.3/437-25ตค64]แจ้ง อปท.ในพื้นที่ดำเนินการประเมินการรับรู้และพฤติกรรมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าฯ เขียนโดย Admin 35
[อบจ.][พร0023.3/12624-21ตค64]ขอความอนุเคราะห์เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่(กสพ.)[อบจ.] เขียนโดย Admin 12
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.3/12598-20ตค64]การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2565 เข้าเยี่ยมคาราวะนายกรัฐมนตรี[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 12
[หนองม่วงไข่][พร0023.5/12370-15ตค64]สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่พนักงานครูส่วนตำบลผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์[หนองม่วงไข่] เขียนโดย Admin 38