แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว1045-5มีค64]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศของ อปท.เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ ประจำปีงบ 64 เขียนโดย Admin 36
[พร0023.3/ว1049-5มีค64]การรายงานผลความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการคนพิการด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Admin 31
[พร0023.3/ว1017-4มีค64]กำหนดให้สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถื่น เป็น สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงฯว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. 2562 เขียนโดย Admin 23
[พร0023.3/ว1023-4มีค64]ข้อหารือกรณีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล เขียนโดย Admin 35
[พร0023.3/ว1024-4มีค64]การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าประปา) เขียนโดย Admin 31
[พร0023.3/ว1005-3มีค64]แจ้งการปรับปรุงห้วงเวลาการจัดอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. เขียนโดย Admin 87
[พร0023.3/ว1004-3มีค64]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 2 เพิ่มเติม เขียนโดย Admin 62
[พร0023.3/ว1000-3มีค64]การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรอืทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 2 เขียนโดย Admin 60
[พร0023.3/ว991-3มีค64]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ เขียนโดย Admin 70
[พร0023.3/ว978-2มีค64]การประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประกวดความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย Admin 35