แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว448-27ตค64]แจ้งสำรวจคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบ จากโรคระบาดโควิด 19 เขียนโดย Admin 36
[พร0023.3/ว446-26ตค64]การตรวจสอบและยืนยังนำส่งข้อมูลแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปี 2566 - 2570 เขียนโดย Admin 45
[พร0023.3/ว4640-27ตค64]ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค)สังกัด อปท. กลุ่มคัดกรองใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2564 เขียนโดย Admin 20
[พร0023.3/ว445-26ตค64]แจ้งสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด อปท.รายงานข้อมูลฯ เขียนโดย Admin 78
[พร0023.3/ว441-26ตค64]แจ้งท้องถิ่นอำเภอติดตามเร่งรัด อปท.ที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ เขียนโดย Admin 72
[พร0023.3/ว4602-26ตค64]การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ผลงาน อปท.ที่มีผลงานปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 27
[พร0023.3/ว4592-25ตค64]ขอความร่วมมือติดตามการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง เขียนโดย Admin 29
[พร0023.3/ว4595-25ตค64]มาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท.ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย Admin 79
[พร0023.3/ว4593-25ตค64]การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง(SAR)ของ ศพด.เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบ 2565 เขียนโดย Admin 72
[พร0023.3/ว4582-25ตค64]ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ Line Official Club เขียนโดย Admin 63