แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว4959-30ต.ค.63]เชิญประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฎิกูลและมูลฝอยจังหวัด ครั้งที่ 3/2563 เขียนโดย Admin 419
[พร0023.3/ว4953-30 ต.ค.63]การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2564 เขียนโดย Admin 481
[พร0023.3/ว4938-29ต.ค.63]การดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สุงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เขียนโดย Admin 469
[พร0023.3/ว4935-29ต.ค.63]กำหนดให้สถานศึกษาสังกัดอปท.เป็น"สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ" ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดอปท.พ.ศ.2562 เขียนโดย Admin 453
[พร0023.3/ว444-30ต.ค.63]การดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) เขียนโดย Admin 453
[พร0023.3/ว4936-29ตค63]การประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง เขียนโดย Admin 464
[พร0023.3/ว4923-29ตค63]การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี 2564 เขียนโดย Admin 564
[พร0023.3/ว438-28ตค63]เร่งรัดผู้รับผิดชอบสำรวจระบบผ่าน google form เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เขียนโดย Admin 495
[พร0023.3/ว437-28ตค63]กำหนดมาตรการควบคุม กำกับดูแลโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน เขียนโดย Admin 537
[พร0023.3/ว4907-27ตค63]การดำเนินงานด้านความปลอดภัยาทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 467