แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.3/ว4148-11เมษ67]การสำรวจความต้องการครุภัณฑ์การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 42
[พร0023.3/ว1466-9เมษ67]การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เขียนโดย Admin 136
[พร0023.3/ว1478-9เมษ67]แนวทางการจัดงานประเพณีสงกรานต์ของ อปท. พุทธศักราช 2567 เขียนโดย Admin 101
[พร0023.3/ว3919-3เมษ67]แนวการสนับสนุนและร่วมบูรณาการดำเนินการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในระยะเร่งด่วน (Quick Win) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 176
[พร0023.3/ว1427-3เมษ67]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์ ของ อปท. เขียนโดย Admin 199
[พร0023.3/ว1415-2เมษ67]ขอความร่วมมือ อ.เมือง แจ้ง ทต.และ อบต.ในพื้นที่ นำรถกู้ชีพกู้ภัยหรือรถที่ใช้ปฏิบัติงานฯ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการ ตามวันเวลา ที่กำหนด เขียนโดย Admin 105
[พร0023.3/ว1393-29มีค67]เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทต. และ อบต.) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เขียนโดย Admin 188
[พร0023.3/ว3800-2เมษ67]ขอความร่วมมืออำเภอสำรวจและรวบรวมรายงานข้อมูลการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 เขียนโดย Admin 160
[พร0023.3/ว1399-2เมษ67]การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2567 (1 เมษายน 2567) เขียนโดย Admin 33
[พร0023.3/ว1392-1เมษ67]รับสมัครคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท. เขียนโดย Admin 23