นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลือนที่ และโครงการหน่วยแพทยฺ์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

101331

★ วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น. นายต่อพงษ์  ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลือนที่ และโครงการหน่วยแพทยฺ์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย  หมู่ที่ 5 ตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โดยมีนายชุติเดช  มีจันทร์  ผู้ว่าราชจังหวัดแพร่เป็นประธาน "                                                       

101323

101325

101326

101332

S  22593558