วันที่ 10 ก.พ.64 นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่น จ.แพร่ พร้อมด้วยคณะข้าราชการกลุ่มงานการเงินฯ ได้ประชุมชี้แจงนโยบายการใช้จ่ายเงินฯ นิเทศการตรวจงาน อปท.ในเขต อ.เด่นชัย

10-02-64-1

วันที่ 10 ก.พ.64  นายต่อพงษ์   ทับทิมโต  ท้องถิ่น จ.แพร่ พร้อมด้วยคณะข้าราชการกลุ่มงานการเงินฯ ได้ประชุมชี้แจงนโยบายการใช้จ่ายเงินฯ นิเทศการตรวจงาน อปท.ในเขต อ.เด่นชัย"                                                          

วันที่ 10 ก.พ.64  นายต่อพงษ์   ทับทิมโต  ท้องถิ่น จ.แพร่ พร้อมด้วยคณะข้าราชการกลุ่มงานการเงินฯ ได้ประชุมชี้แจงนโยบายการใช้จ่ายเงินฯ  นิเทศการตรวจงาน อปท.ในเขต อ.เด่นชัย และได้ติดตามการก่อสร้างงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจงบปี 63 ของ อบต.ไทรย้อยและ งบปี 64 ของ อบต.แม่จั๊วะ ขอขอบคุณท่าน ทอ. และ พนง.อปท.ที่ให้ความร่วมมือด้วยดียิ่ง

10-02-64-2

10-02-64-3