แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติอบจ.กระบี่เรื่อง การบริหารจัดการท่าเทียบเรือโดยสาร-ท่องเที่ยว ปากคลองจิหลาด พ.ศ....... เขียนโดย Admin 820
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกปละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ สำหรับไตรมาสที่ 4 เขียนโดย Admin 763
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 เขียนโดย Admin 683
ทต.แม่หล่ายประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ เขียนโดย Admin 417
ทต.แม่หล่ายประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ เขียนโดย Admin 296
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการจัดทำและพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567 เขียนโดย Admin 420
ทต.แม่หล่าย ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ เขียนโดย Admin 277
ทต.แม่หล่าย ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ เขียนโดย Admin 250
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลและสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Admin 252
ขอแจ้งแผนการตรวจประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(EHA) จังหวัดแพร่ ประจำปี 2566 เขียนโดย Admin 275