แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เทศบาลตำบลแม่หล่าย ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ เขียนโดย Admin 177
จำนวนผู้สูงอายุ-ผู้พิการ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ เขียนโดย Admin 236
การปิดให้บริการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้งเป็นการชั่วคราว เขียนโดย Admin 299
ขอประชาสัมพันธ์รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดแพร่ กรณีใช้จำนวนราษฎรสัญชาติไทย เขียนโดย Admin 204
เทศบาลตำบลแม่หล่าย ประกาศใช้ราคากลางในการก่อสร้างของทางราชการ เขียนโดย Admin 178
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วันรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง เขียนโดย Admin 300
ประชาสัมพันธ์การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดแพร่(พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2) เขียนโดย Admin 311
ขอเชิญประชุมกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 213
[ทต.บ้านถิ่น]แจ้งความประสงค์ดำเนินการจัดกาพัสดุดดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2566[ทต.บ้านถิ่น] เขียนโดย Admin 220
ขอความอนุเคราะห์ ประกาศเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ป่าสัก เขียนโดย Admin 189