แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เทศบาลตำบลแม่หล่าย ประกาศใช้ราคากลางในการก่อสร้างของทางราชการ เขียนโดย Admin 218
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วันรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง เขียนโดย Admin 345
ประชาสัมพันธ์การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดแพร่(พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2) เขียนโดย Admin 357
ขอเชิญประชุมกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 257
[ทต.บ้านถิ่น]แจ้งความประสงค์ดำเนินการจัดกาพัสดุดดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2566[ทต.บ้านถิ่น] เขียนโดย Admin 269
ขอความอนุเคราะห์ ประกาศเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ป่าสัก เขียนโดย Admin 240
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ สำหรับไครมาสที่ 4 เขียนโดย Admin 319
การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2566 เขียนโดย Admin 1685
[อบต.ป่าสัก]ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวการจัดซื้อจัดจ้าง เขียนโดย Admin 342
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย Admin 417