[พร0023.2/ว2140-14พค64]แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 5

555[พร0023.2/ว2140-14พค64]แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 5