แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.แพร่ ครั้งที่ 5/2565 เขียนโดย Admin 189
แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 5/2565 เขียนโดย Admin 177
[พร0023.2/ว249-26พค65]แจ้ง ท้องถิ่นอำเภอประสาน อปท.ได้ตรวจสอบรายชื่อบุคลากรในสังกัดเพื่อเข้าร่วมอบรมฯ เขียนโดย Admin 103
[พร0023.2/ว1815-17พค65]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 เขียนโดย Admin 175
[พร0023.5/ว1676-5พค65]แจ้งผลสัมฤทธิ์การพัมนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท.(กรณีเยียวยาผู้ไม่ผ่านการประเมินผลงานด้านที่ 3 รอบเดือนเมษายน 2563) เขียนโดย Admin 82
[พร0023.2/ว1784-12พค65]การจัดส่งผลงานที่้เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประมินรอบเดือนเมษายน 2563 เขียนโดย Admin 52
[พร0023.2/ว234-11พค65]การยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรฯ เขียนโดย Admin 112
[พร0023.2/ว1759-11พค65]ยืนยันความต้องการจัดสรรนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3 เขียนโดย Admin 98
[พร0023.2/ว1729-10พค65]เลื่อนกำหนดการโครงการอบรมฯ เขียนโดย Admin 103
[พร0023.2/ว1707-9พค65]การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2562 เขียนโดย Admin 56