แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว3269-23กค64]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 7/2564 เขียนโดย Admin 33
แจ้ง มติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 7/2564 เขียนโดย Admin 226
แจ้ง มติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 7/2564 เขียนโดย Admin 251
[พร0023.2/ว3070-13กค64]การจัดสรรงบประมาณรายประำปีงบประมาณ 2564 เงินอุดอหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่านโอนบุคลากร งวดที่ 4 เขียนโดย Admin 127
[พร0023.2/ว3069-13กค64]แจ้งกำหนดการอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงผลงานครูเพื่อเลื่อนวิทยฐานะฯ เขียนโดย Admin 65
[พร0023.2/ว2999-7กค64]แนวทางปฏิบัติการดำเนินการทางวินัยและการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 247
[พร0023.2/ว3000-7กค64]ประชาสัมพันธ์ขอให้ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เป็นทันตแพทย์เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 112 (1/2564) ของทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยฯ เขียนโดย Admin 91
[พร0023.2/ว3002-7กค64]ประชาสัมพันธ์ขอให้ข้าราชการและพนักงานรฐวิสาหกิจที่เป็นทันตแพทย์เข้าร่วมโครงการ Meet the Expert เขียนโดย Admin 76
[พร0023.2/ว2984-7กค64]การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งลงโทษวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เขียนโดย Admin 141
[พร0023.2/ว2942-5กค64]หารือการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินปริมาณงานเพื่อปรับปรุงตำแหน่ง และคณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน์ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ เขียนโดย Admin 161