แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว8054-11กค67]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการถ่ายโอนบุคลากร งวดที่ 4 เขียนโดย Admin 75
[พร0023.2/ว7648-3กค67]เลื่อนกำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 3 ไปรวมกับรุ่นที่ 4 เขียนโดย Admin 171
[พร0023.2/ว2853-2กค67]ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มาตรการป้องกันการทุจริตจากกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ เขียนโดย Admin 245
[พร0023.2/ว7607-2กค67]ขอให้ตรวจสอบโรงเรียนและพฤติกรรมครูให้เด็กนักเรียนทำใบงานเพื่อเป็นข้อมูลในการเสนอขายประกัน เขียนโดย Admin 184
[พร0023.2/ว286-1กค67]แจ้ง อปท.ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเคตรื่องราชฯ ประจำปี 2567 เขียนโดย Admin 361
[พร0023.2/ว2815-28มิย67]การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง และการกำหนดอัตราเงินเดือนชดเชยและจำนวนเงินที่ได้รับตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง เขียนโดย Admin 282
[พร0023.2/ว2755-27มิย67]แจ้งเลื่อนกำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินับพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 เขียนโดย Admin 177
[พร0023.2/ว2677-25มิย67]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 รายการเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ไตรมาสที่ 3 เพิ่มเติม เขียนโดย Admin 165
[พร0023.2/ว2678-25มิย67]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 รายการเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 เพิ่มเติม เขียนโดย Admin 212
[พร0023.2/ว2596-19มิย67]แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 7/2567 เขียนโดย Admin 647