แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว59-27ม.ค.66]การบันทึกข้อมูลปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขียนโดย Admin 78
[พร0023.2/ว385-27ม.ค.66]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ ครั้งที่1/2566 เขียนโดย Admin 62
[พร0023.2/ว376-27ม.ค.66]สำรวจความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เขียนโดย Admin 57
[พร0023.2/ว377-27ม.ค.66]ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านช่างของเทศบาล เขียนโดย Admin 39
[พร0023.2/ว352-25มค66]แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 1/2566 เขียนโดย Admin 147
แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 1/2566 เขียนโดย Admin 261
แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 1/2566 เขียนโดย Admin 356
[พร0023.2/ว308-23มค66]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 เขียนโดย Admin 141
[พร0023.2/ว276-20มค66]ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ เขียนโดย Admin 67
[พร0023.2/ว272-20มค66]หารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่งนจังหวัดถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดทางอาญา เขียนโดย Admin 139