แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว4656-27ตค64]ส่งประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. เขียนโดย Admin 18
[พร0023.2/ว4657-27ตค64]การกำหนดระยะเวลาในการจัดประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ เขียนโดย Admin 18
[พร0023.2/ว4653-27ตค64]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 รายการงบงเินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 เขียนโดย Admin 28
[พร0023.2/ว4614-26ตค64]แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนพนักงานเทศบาลกรณีมีเหตุความจำเป็น เขียนโดย Admin 47
[พร0023.2/ว4617-26ตค64]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ)ไตรมาสที่ 1 เขียนโดย Admin 31
[พร0023.2/ว444-26ตค64]สำรวจรายชือข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้เลื่อวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญฯ เขียนโดย Admin 59
[พร0023.2/ว4613-26ตค64]การเบิกจ่ายเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่ลักษณะเป็นการเสี่ยงภัย เขียนโดย Admin 62
[พร0023.2/ว4596-25ตค64]แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.แพร่ ครั้งที่ 10/2564 เขียนโดย Admin 135
[พร0023.2/ว4578-25ตค64]ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล เขียนโดย Admin 86
[พร0023.2/ว4574-25ตค64]แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 10/2564 เขียนโดย Admin 143