แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว2062-26พค66]แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 5/2566 เขียนโดย Admin 72
[พร0023.2/ว2061-26พค66]ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับงการบริหารงานบุคคลของเทศบาล เขียนโดย Admin 31
[พร0023.2/ว2060-26พค66]แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 5/2566 เขียนโดย Admin 71
[พร0023.2/ว2059-26พค66]ส่งประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. เขียนโดย Admin 35
แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต.จ.แพร่ ครั้งที่ 5/2566 เขียนโดย Admin 281
[พร0023.2/ว2022-23พค66]แจ้งผลการประเมินข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท.เพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ กรณีเยียวยา รอบเดือนเมษายน 2563 เขียนโดย Admin 87
แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 5/2566 เขียนโดย Admin 251
[พร0023.2/ว1966-19พค66]แจ้งผลการประเมินข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท.เพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ เขียนโดย Admin 154
[พร0023.2/ว230-16พค66]ขอให้ อปท.ที่มีบุคลากรครูฯแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ เขียนโดย Admin 119
[พร0023.2/ว1902-12พค66]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น - สูง ตำแหน่งผู้อำนวยการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศน์ เขียนโดย Admin 143