แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[พร0023.2/ว-4659-1ธค66]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 เขียนโดย Admin 70
[พร0023.2/ว576-30พย66]ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม เขียนโดย Admin 173
[พร0023.2/ว567-29พย66]ประชาสัมพันธ์ให้ อปท.แจ้งบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่มีรายชื่อได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2566 เขียนโดย Admin 150
[พร0023.2/ว4563-27พย66]แจ้งมติที่ประชุม คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 11/2566 เขียนโดย Admin 331
[พร0023.2/ว4561-27พย66]ประกาศกำหนดหลักเณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อบต.ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ.2566 เขียนโดย Admin 162
[พร0023.2/ว4560-27พย66]ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล เขียนโดย Admin 81
[พร0023.2/ว4565-27พย66]การเสนอขอรับพระราชทานเครื่องราชฯและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2567 ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ เขียนโดย Admin 204
[พร0023.2/ว563-24พย66]แจ้ง อปท.ตรวจสอบรายชื่อ(ที่แนบมาพร้อมนี้) และแจ้งบุคลากรในสังกัดทราบ เพื่อมารับประกาศนียบัตรฯ เขียนโดย Admin 256
[พร0023.2/ว4516-23พ.ย.66]แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนง.เทศบาลจ.แพร่ ครั้งที่ 11/2566 เขียนโดย Admin 188
[พร0023.2/ว558-23พ.ย.66]แจ้งโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการว่าด้วยการพัฒนาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนง.ครูและบุคลากรทางการศึกษาอปท. เขียนโดย Admin 103