[พร0023.2/ว655-15กพ66]ผู้บริหารสถานศึกษาขอใช้สิทธิประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกพับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครู

[พร0023.2/ว655-15กพ66]ผู้บริหารสถานศึกษาขอใช้สิทธิประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกพับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครู