[พร0023.2/ว3945-17ตค66]การดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยนการพัฒนาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อปท.เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ 2567

[พร0023.2/ว3945-17ตค66]การดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยนการพัฒนาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อปท.เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ 2567