[เมืองแพร่][พร0023.3/3460-24มีค64]ขอทำควมตกลงกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 2561[เมืองแพร่]

[เมืองแพร่][พร0023.3/3460-24มีค64]ขอทำควมตกลงกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 2561[เมืองแพร่]