แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
[สูงเม่น][พร0023.5/8853-27กค64]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 1
[สูงเม่น][พร0023.5/8582-27กค64]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 2
[เมืองแพร่][พร0023.3/248-27กค64]แจ้งการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการสถานธนานุบาลตำบลทุ่งโฮ้งชั่วคราว[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 2
[อบจ.][พร0023.5/8566-27กค64]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด[อบจ.] เขียนโดย Admin 0
[เมืองแพร่][พร0023.3/8540-27กค64]การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากทรัพสินของเทศบาลบ้านถิ่น[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 2
[พร0023.3/8435-22กค64]แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรม แนวทางการจัดทำ เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ตามการจัดรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายรูปแบบใหม่ เขียนโดย Admin 62
[อบจ.][พร0023.3/8321-19กค64]ซักซ้อมขั้นตอนและวิธีการขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด[อบจ.] เขียนโดย Admin 15
[เทศบาลเมืองแพร่][พร0023.3/8220-16กค64]การถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นต้นแบบด้านคุณธรรมในการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีวินับสำคัญ[เทศบาลเมืองแพร่] เขียนโดย Admin 22
[สูงเม่น][พร0023.5/8060-13กค64]โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564[สูงเม่น] เขียนโดย Admin 48
[เมืองแพร่][พร0023.5/8054-13กค64]สั่งจ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานเทศบาล[เมืองแพร่] เขียนโดย Admin 42