[เมืองแพร่][พร0023.3/4226-9เมษ64]ขอทำความตกลงกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไ่ทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ิ 7) 2561[เมืองแพร่]

[เมืองแพร่][พร0023.3/4226-9เมษ64]ขอทำความตกลงกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไ่ทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ิ 7) 2561[เมืองแพร่]