[เมืองแพร่][พร0023.3/4473-21เมษ64]ขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามข้อ 39 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 2561[เมืองแพร่]

[เมืองแพร่][พร0023.3/4473-21เมษ64]ขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามข้อ 39 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 2561[เมืองแพร่]