[เมืองแพร่][พร0023.3/7116-24มิย65]ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงบเงินอุดหนุนเฉาะกิจ[เมืองแพร่]

555[เมืองแพร่][พร0023.3/7116-24มิย65]ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงบเงินอุดหนุนเฉาะกิจ[เมืองแพร่]