[สูงเม่น][พร0023.4/12340-26ตค65]ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 65 งบกลางเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินเพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท.ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัยหรือเพื่อแก

555[สูงเม่น][พร0023.4/12340-26ตค65]ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 65 งบกลางเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินเพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท.ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัยหรือเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่[สูงเม่น]