[ร้องกวาง][พร0023.3/1942-17กพ64]การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 กรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน มีรายชื่อผิดพลาดคลาดเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLTV[ร้องกวาง]

555[ร้องกวาง][พร0023.3/1942-17กพ64]การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 กรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน มีรายชื่อผิดพลาดคลาดเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLTV[ร้องกวาง]